ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා...අත්තනගල්ල රාජමහා විහාරයේ ...පිංඩපාත චාරිකා වැඩසටහන. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉදිරි සුරැකුම සඳහා  ත්‍රිපිටක ධර්මය ලෝක උරුමයක් කිරීමේ යෝජනාව නිමිත්තෙන් ...සතියක් පුරා ...පැවැත්වෙන පිංකම් මාලාවේ සමාරම්භය .

News & Events

17
අප්‍රේ2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා වැඩසටහන

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා වැඩසටහන

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා...අත්තනගල්ල රාජමහා විහාරයේ ...පිංඩපාත චාරිකා වැඩසටහන. සම්බුද්ධ...

17
අප්‍රේ2019
බක් මහේ දිවුරුම

බක් මහේ දිවුරුම

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලෙක්මතුමා විසින් ජාතික ධජය එසවීම...

Scroll To Top