අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලෙක්මතුමා විසින් ජාතික ධජය එසවීම

bak mahe diwuruma

මතින් නිදහස් රටක් ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය පිටුදැකීමේ 'බක් මහේ දිවුරුම' ලබා දීමට ප්‍රථම ජාතික ධජය එසවීම
2019/04/03

...

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලෙක්මතුමා විසින් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

bakmahe diwuruma

මතින් නිදහස් රටක් ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා විසින්  මත්ද්‍රව්‍ය පිටුදැකීමේ 'බක් මහේ දිවුරුම' ලබා දීම, ...... නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම
2019/04/03

Your text...

News & Events

17
Apr2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා වැඩසටහන

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා වැඩසටහන

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා...අත්තනගල්ල රාජමහා විහාරයේ ...පිංඩපාත චාරිකා වැඩසටහන. සම්බුද්ධ...

17
Apr2019
බක් මහේ දිවුරුම

බක් මහේ දිවුරුම

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලෙක්මතුමා විසින් ජාතික ධජය එසවීම...

Scroll To Top